Misja

Stowarzyszenie terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos” utworzone zostało przez pasjonatów i dla pasjonatów tej metody w celu twórczego ich rozwoju w obszarze profesjonalnej diagnostyki i skutecznej terapii. Stowarzyszenie zostało objęte patronatem największego na świecie ośrodka Mozart-Brain-Lab, którego założycielem jest Jozef Vervoort - spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa i członek honorowy Stowarzyszenia. 

Cele

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą:

 1. Zrzeszenie certyfikowanych terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa. 
 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu metody prof. A. Tomatisa, edukacji, medycyny i innych terapii przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, mających służyć poprawie ich zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wspieranie twórczego rozwoju członków (terapeutów metody prof. A.Tomatisa)  w obszarze profesjonalnej diagnostyki i skutecznej terapii. 
 4. Prowadzenie prac naukowo-badawczych.
 5. Udział w projektach unijnych i badawczo-rozwojowych.
 6. Wspieranie rozwoju nowych technologii służących terapii osób niepełnosprawnych i poprawie ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Jak działamy?

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe między innymi poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji z zakresu terapii metody prof. A. Tomatisa oraz innych pokrewnych terapii przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 2. Udział w projektach unijnych i badawczo-rozwojowych (jako beneficjent, wnioskodawca, partner lub instytucja pośrednicząca), które wnoszą wkład w postęp medycyny, biotechnologii, technologii informatycznej oraz terapii przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Pośredniczenie w organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów innych Stowarzyszeń lub Fundacji działających na teranie całego świata oraz mających na celu rozwój terapeutów metody prof. A. Tomatisa.
 4. Prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy, komunikacji i wymiany wiedzy między terapeutami oraz organizacjami.
 5. Udział w tworzeniu rozwiązań IT i medycznych w tym platform kognitywnych, służących poprawie jakości diagnozowania i rekomendacji do terapii metodą prof. A. Tomatisa i metodami pokrewnymi. 
 6. Promowanie idei nowych technologii w terapiach słuchowo – ruchowo – wzrokowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie.
 7. Współpracę z placówkami terapeutycznymi, edukacyjnymi, oświatowymi i medycznymi z regionu, kraju  i świata  w celu budowania pozarządowych inicjatyw społecznych na rzecz wprowadzania nowych technologii w terapii i edukacji.
 8. Organizowanie wyjazdów studyjnych dla kadry terapeutycznej i edukacyjnej.
 9. Wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez dofinansowywanie ich rozwoju w zakresie metody prof. A. Tomatisa i terapii pokrewnych.
 10. Wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez udzielanie porad w zakresie terapii metodą prof. A. Tomatisa.
 11. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie nowych technologii służących terapii i poprawie życia osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udostępnianie lub ułatwienie dostępu do tych technologii, metod i narzędzi.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
 13. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju członków Stowarzyszenia oraz działań statutowych podjętych przez Stowarzyszenie.
 14. Tworzenie baz danych służących do prac badawczo-rozwojowych i projektów unijnych na rzecz terapii metody prof. A. Tomatisa oraz metod pokrewnych.

Nasi Eksperci

Jozef Vervoort

Jozef Vervoort

Członek Honorowy "Mamy Głos"

Terapeuta Audio-Psycho-Fonologii. Założyciel Instytutu Mozart-Brain-Lab i Atlantis. Wcześniejszy dyrektor 4 szkół. Ekspert w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Magdalena Raciniewska

Magdalena Raciniewska

Prezes Stowarzyszenia "Mamy Głos"

Terapeuta i trener metody prof. A. Tomatisa. Organizator szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie metody prof. A. Tomatisa. Współpracuje z Jozefem Vervoortem od 2014 r.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu: Magdalena Raciniewska 
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Majcher

Komisja Rewizyjna:

Marzena Janik
Olga Przybyła-Kokot

Search